Testa Toddly redan idag - Få prisförslag

Allmänna villkor

1. Allmänt

Hey Kiddo Sweden AB, org. Nr. 556971-2879, Scheelegatan 8, 112 23 Stockholm, tel: 08-40914550,
e-post: info@heykiddo.se, nedan kallat ”Företaget”, säljer tjänster inom barnpassning (”Tjänsten/Tjänsterna”) till privatpersoner och företag i Sverige (”Kunden/Kunder”).

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller när en Kund ingår avtal med Företaget avseende någon av de Tjänster som tillhandahålls av Företaget. Denna version av Villkoren är giltig från och med 01/06/2020. Företaget kan modifiera dessa Villkor från tid till annan, exempelvis för att uppfylla skyldigheter enligt lag. Inför sådan villkorsändring kommer ett meddelande med information om detta att skickas ut till Kunden på e-post. De nya Villkoren kommer inte att börja tillämpas av Företaget förrän tidigast två månader efter det att Kunden har meddelats om villkorsändringarna enligt ovan. Om Företagets ändring av dessa Villkor eller av priset för Tjänsterna enligt punkt 5 nedan inte är acceptabelt för Kunden har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande med verkan från det att den aktuella ändrade versionen av Villkoren trädde i kraft. Kund kan alltid ta del av den senaste versionen av dessa Villkor genom att kontakta Företaget via e-post eller telefon, kontaktuppgifter ovan.

 2. Anmälan & Avtalsingåede

Avtalet mellan Kunden och Företaget ingås genom att Kunden söker kontakt genom en intresseanmälan till Företaget via anmälningsformuläret på Företagets webbplats, via e-post eller via telefon (”Intresseanmälan”). Så snart som möjligt efter att en komplett Intresseanmälan inkommit från Kunden tar Företaget kontakt med Kunden för att stämma av Kundens behov och önskemål och därefter inleds arbetet med att hitta en nanny till Kunden. När Företaget hittat en lämplig kandidat presenterar Företaget nannyn för Kunden. Om Kunden meddelar Företaget att Kunden tackar JA till presenterad nanny skickar Företaget en skriftlig bekräftelse om detta till Kunden (”Avtalsbekräftelsen”) och därmed anses parterna ha ingått ett bindande avtal (”Avtalet”).

I och med Kundens ingående av Avtalet enligt ovan godkänner Kunden, och förbinder sig att följa, dessa Villkor. Samtidigt bekräftar Kunden att den tagit del av informationen om behandlingen av sina personuppgifter enligt punkt 8 nedan. För att ingå avtal med Företaget eller för att kunna boka och betala en Tjänst hos Företaget måste Kunden vara minst 18 år. I annat fall måste detta ske med stöd av samtycke från förmyndare.

Företaget ger inte någon garanti avseende inom vilken tid Företaget kommer att hitta en passande Nanny. Avgörande i matchningen är att kvalitén på Tjänsten blir så god som möjligt och att det, i högsta möjliga mån, blir rätt från början.

Inför det första barnpassningstillfället kontaktar barnvakten kunden för avstämning av exakt tid och plats för utförande av Tjänsten.

2.1 Anmälan & Avtalsingående för engångsuppdrag

Hey kiddo lägger ner en ansenlig tid på att hitta rätt nanny till varje uppdrag. Vid beställning av engångsuppdrag börjar Hey Kiddos matchningsarbete direkt efter beställning. Kunden är bunden till de timmar kunden har bokat och kan inte boka av. I det fall kunden inte vill nyttja det beställda engångsuppdraget faktureras kunden ändå för de avtalade timmarna, dock minst 5 timmar.

3. Nöjdhetsgaranti

Är Kunden inte nöjd med sin Nanny efter första tillfället åtar sig Företaget att erbjuda Kunden att byta ut Nannyn, alternativt ge Kunden möjlighet att säga upp Avtalet. Kunden ska i detta fall meddela per telefon eller e-post att att denna önskar nyttja sin nöjdhetsgaranti. Om planen fortlöper med ett andra tillfälle, utan återkoppling från kunden räknas detta som att avtalet bekräftas och kunden blir därmed är bunden enligt avtalet.

Nöjdhetsgarantin gäller vid tjänst abonnemang eller klippkort (ej vid engångsuppdrag).

När Kunden är nöjd med en Nanny är det Företagets ambition att Kunden ska kunna fortsätta med denna Nanny så länge som Kunden önskar. Företaget lämnar dock inga garantier i detta avseende. Om tilldelad Nanny inte kan fullfölja avtalet så byts denne ut mot en ny Nanny enligt önskemålen.

4. Köp och Betalning

Betalning
Abonnemang faktureras månadsvis i förskott med 25 dagars förfallotid. Månadsfakturan baseras på antalet veckor som påbörjas under aktuell månad, alltså antalet måndagar. Normalt blir det fyra veckor per månad, men ibland är det fem.

I det fall kunden har fakturerats för lite, eller utnyttjat mer tid än vad som ingår i tjänsten kommer detta regleras löpande genom en extrafaktura, alternativt genom en extrafaktura vid avslut. Timpriset är då detsamma som för abonnemangets inkluderade timmar.

Klippkort faktureras i anslutning till att Klippkortet köps. Om de inkluderade timmarna överskrids regleras detta genom en extrafaktura till samma timpris.

Faktura går ut via e-post. Möjlighet finns till delbetalning av större klippkort om så efterfrågas via telefon eller email.

Om Kunden önskar brevfaktura ska detta anmälas till info@heykiddo.se

Kunds betalning ska vara Företaget tillhanda senast på förfallodagen.

Minimitid
För alla våra upplägg gäller en minimitid per pass om 2h. Minimitiden gäller såväl abonnemang, som klippkort. Minimitiden debiteras även om kunden väljer att nyttja ett kortare pass än 2h.

Priser
Alla tillämpliga priser och avgifter för Tjänsterna presenteras i Företagets, vid var tid gällande, prislista. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar dock en bekräftad Bokning eller en Tjänst som redan är utförd. Notera även Kunds rätt till frånträde av Avtalet enligt punkt 1 ovan. Priserna för Tjänsterna presenteras för Kund innan Bokning av Kunds första undervisningstillfälle och i samband med ingående av Avtalet. Kund ska betala det pris och de avgifter som framgår av Avtalet.

Påminnelseavgift och dröjsmålsränta
Företaget förbehåller sig rätten att ta ut en påminnelseavgift och debitera dröjsmålsränta enligt lag ifall betalning inte kommit Företaget tillhanda senast vid fakturans förfallodatum.

5. Bokning och Uppehåll

Med bokning avses av Kund godkänt förslag på tid för barnpassning (”Bokning”). En Bokning kan göras muntligt eller på annat sätt (t.ex. SMS eller e-post). En Bokning är bindande och kan endast ändras i enlighet med vad som beskrivs i dessa Villkor.

Företaget förbehåller sig rätten att vid behov ställa in en Bokning. Detta ska i sådant fall meddelas Kund innan Bokningens starttid.

Ombokning tjänst abonnemang eller klippkort
En Bokning kan ombokas av Kunden senast dagen före Bokningen (dock minst 24 timmar innan Bokningen). Ombokning sker i första hand direkt mellan kund och nanny och i andra hand via kundtjänst.
Vid sen om/avbokning debiteras det planerade tillfället från kundens abonnemang.
Vid utebliven leverans från Företaget av överenskommen Bokning, t.ex. genom att nannyn blir sjuk, ska i första hand ombokning med samma nanny ske, i andra hand en vikarie ersätta nannyn och i tredje hand kostnad för Bokningen krediteras till kunden.
Ett ombokat tillfälle kan ej nyttjas istället för en annan veckas ordinarie Bokning.

Timbanken
I det fall kunden om/avbokar det planerade passet minst 24 timmar i förväg läggs passet i timbanken. I timbanken kan Kunden spara upp till 10 timmars barnpassning. När timbanken är full kan inga fler timmar sparas. Vid sen om/avbokning debiteras tillfället och läggs inte i timbanken. Vid sen om/avbokning utgår även ersättning till nannyn.

Ombokning vid engångsuppdrag
Ett bokat barnpassningstillfälle för ett engångsuppdrag kan inte bokas av, men du kan boka om till en ny tid inom två veckor från det bokade barnpassningstillfället om du meddelar oss via email senast 48 timmar innan det planerade tillfället. Vid sen avbokning debiteras ni för hela det planerade tillfället, dock minst 5 timmar.

Frysning av abonnemang

Pausa/frysa pågående tjänst
Om kunden inte har behov utav sitt abonnemang under en tid så finns möjlighet att frysa abonnemanget under max 10 veckor. Förfrågan om att frysa/pausa abonnemang måste lämnas från Kunden senast 4 veckor innan den aktuella veckan.

För att pausa/frysa barnpassningen – kontakta Hey Kiddos kundtjänst.

Reklamation
En Kund som är konsument och vill åberopa att Tjänsterna är felaktiga och inte motsvarar Kundens förväntningar har rätt att göra det inom tre år enligt konsumenttjänstlagen. Kunden ska i så fall underrätta Företaget inom skälig tid efter det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande om reklamation ska i första hand skickas till Företagets e-postadress: info@heykiddo.se, möjlighet finns även att vända sig till Företagets postadress: Scheelegatan 8, 112 23 Stockholm.

6. Uppsägning & Ångerrätt

Uppsägningstiden för de Tjänster som tillhandahålls via abonnemang är fyra veckor, dock tidigast efter åtta veckor. Uppsägning kan ske till Företaget via telefon: 08-409 145 50 eller e-post: info@heykiddo.se

Klippkort kan utnyttjas av Kund efter behov under giltighetstiden, som kommuniceras i bokningsbekräftelsen. Ej använda timmar återbetalas ej.

Företaget har alltid rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande i händelse av att Kund väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt detta Avtal.

Kund som är konsument har, om detta Avtal ingåtts per distans, 14 dagars ångerrätt i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). För att Kunden ska kunna utnyttja sin ångerrätt måste Kunden kontakta Företaget skriftligen inom 14 dagar från det att Avtalet ingåtts, d.v.s. från det att Kund mottagit Avtalsbekräftelsen från Företaget, och meddela att Kund vill göra ångerrätten gällande. Meddelandet ska skickas till: info@heykiddo.se.

Kund har dock ingen ångerrätt om Kund börjar använda Tjänsterna under ångerfristen. Kund som använder Tjänsten under ångerfristen anses därmed ha samtyckt till att börja använda Tjänsten utan att utnyttja sin ångerrätt.

Efter första tillfället har Kunden dock möjlighet att justera upplägget, efterfråga ny Nanny, eller säga upp avtalet helt. Om kund önskar säga upp avtalet efter första tillfället debiteras endast detta tillfälle.

Efter att kunden träffat sin Nanny för andra gången är kunden bunden till detta avtal och kan ej avbryta i förtid.

7. Integritetspolicy och GDPR

Hey Kiddo hanterar personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning, vilket från och med den 25 maj 2018 inkluderar EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Policyn menar till att beskriva hur personuppgifter insamlas, syftet med insamlingen av personuppgifter samt vilka rättigheter du har gällande vår hantering av dina personuppgifter. Policyn är tillämplig i de fall du använder våra hemsidor, verktyg samt andra tjänster som hanteras av Hey Kiddo.

Personuppgifter (såsom namn, personnummer, adress- och kontaktuppgifter) som Kunden lämnar inom ramen för sitt kundförhållande med Företaget registreras och behandlas av Företaget i Företagets kundregister och IT-system i enlighet med vad som beskrivs i denna punkt 8. Kunds personuppgifter kommer alltid att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och kommer inte att överlåtas till tredje part.

Företaget behandlar Kunds personuppgifter i syfte att uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet med Kunden, såsom för att administrera Tjänsterna, skicka ut kallelser och för att fakturering ska kunna ske effektivt, samt för att fullgöra sådana övriga skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan förordning. Kunds personuppgifter kan även komma att användas av Företaget för marknadsföringsändamål, statistik, utbildning av Nannys, samt för att kunna informera befintliga och tidigare Kunder om pågående och kommande tjänster eller kurser. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt dessa Villkor är Hey Kiddo Sweden AB, org. Nr. 556971-2879.

Kund som inte önskar att sina personuppgifter används för marknadsföringsändamål kan när som helst meddela Företaget detta via e-post: info@heykiddo.se.

Kund har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett utdrag med information om vilka uppgifter som Företaget registrerar om Kunden. Kund kan även när som helst begära rättelse/radering av eventuella personuppgifter om sig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Begäran om registerutdrag eller rättelse/radering skickas via brev till Hey Kiddo, Scheelegatan 8, 112 23 Stockholm. För mer information, se vår integritetspolicy.

8. Ansvar & Försäkringar

I förhållande till en Kund som är konsument är Företaget enbart ansvarigt för skada på grund av Företagets oaktsamhet eller av en tredje man för vilken Företaget ansvarar och har ingen skyldighet att ersätta Kund för eventuell skada som Kund lider till följd av att Tjänsterna inte motsvarar Kunds förväntningar eller för Kunds användande av Tjänsterna.

Företaget ersätter inte indirekta skador, såvida sådant ansvar inte följer av lag eller gällande rätt.

Företaget innehar en ansvarsförsäkring som täcker olika typer av händelser under tiden Kund använder Företagets Tjänster. Exempel på händelse som kan komma att omfattas av Företagets försäkring är att kunds egendom skadas.

I de flesta fall innehar Kunden en hemförsäkring eller annan typ av försäkring som täcker olika typer av skador. I de fall Kundens försäkring ej täcker den aktuella skadan och Företagets personal kan anses vållande till skadan, kan Företagets ansvarsförsäkring falla ut. Kunden accepterar dock att denna bedömning görs av Företagets försäkringsbolag utifrån tillämpliga försäkringsvillkor. Företagets anställda omfattas av en olycksfallsförsäkring.

9. Force majeure

Händelser utanför någon av parternas kontroll som förhindrar Tjänstens genomförande berättigar vardera part att omboka alternativt helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för övrig part.

 10. Övrigt

Företaget äger rätt att på oförändrade villkor helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part. Kund har endast rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter skriftligt godkännande från Företaget.

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsterna och webbplatsen heykiddo.se tillhör Företaget eller eventuell tredje man med vilken Företaget samarbetar. Företaget och dess samarbetspartners behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls Kund i anledning av Avtalet och Kunds användande av Tjänsterna, samt till allt övrigt offentliggjort material, varumärken, logotyper, bilder, videos, databaser och dyl. Sådant material som beskrivs i denna punkt får inte användas av Kund utan skriftligt tillstånd från Företaget såvida Kunds användning inte är nödvändig för att Kunden ska kunna använda Tjänsterna enligt dessa Villkor

 11. Tvist

Avtalet regleras av svensk lag. Tvist angående tolkningen och tillämpningen av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Tvist i anledning av detta Avtal kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om ARN på www.arn.se.

Redo att prova Toddly?

Intresseanmälan